Ljetni okusi voća

Objavljeno 01.07.2016. | Dobna skupina: 0-1

Uvođenje voća u djetetovu prehranu najčešće počinje jabukom, i to u šestom mjesecu, a nakon nje dolaze kruška, šljiva, breskva, marelica i ostalo voće.

Tijekom ljeta posebno je važno unositi beta karoten u organizam, jer štiti kožu prilikom izlaganja suncu.

Nalazimo ga u narančastom voću poput marelice, breskve i dinje.

Kruške sa­drže naj­slađi pri­rod­ni šećer - le­vu­lo­zu, ali i šećere glu­ko­zu i fruk­to­zu. Ovo voće je bo­gat iz­vor vitamina C, ka­li­ja i pek­tin­skih vla­ka­na.

Šlji­ve su do­bar iz­vor ka­li­ja, kao i vi­ta­mi­na A i E. Ima­ju di­u­re­tičko djelovanje (po­spješuju iz­ba­ci­van­je tekućine iz or­ga­ni­zma), a dje­lu­ju i kao sred­stvo pro­tiv kon­sti­pa­ci­je (za­tvo­ra).

Marelice su iz­van­re­dan iz­vor be­ta ka­ro­te­na, zbog čega njihovo kon­zu­mi­ran­je pot­po­maže re­duciranje kožnih pro­ble­ma i in­fek­ci­ja kože. Osim toga, bogate su kalijem, mineralom koji je važan za održavanje ravnoteže vode i soli u tijelu, ali i za funkciju nerava i mišića.

Breskve i nektarine su voće osvježavajućeg okusa, koje ima veliku količinu kalija i vlakana. Lako su probavljive jer sadrže malo šećera.

Grožđe obi­lu­je an­to­ci­ja­ni­ni­ma, fla­vo­ni­ma, ta­ni­ni­ma i dru­gim an­ti­ok­si­dan­si­ma. Cr­no grožđe sa­drži re­sve­ra­trol, za ko­ji se vje­ru­je da po­maže snižen­ju ko­le­ste­ro­la i šti­ti od kardiovaskularnih bolesti. Bogato je i kalijem. Grožđe je dobro za čišćen­je (de­tok­si­ka­ci­ju) or­ga­ni­zma. Kao i drugo bobičasto voće, u prehranu ga treba uvesti nakon navršenih godinu dana.

Ja­go­de su bo­ga­te vi­ta­mi­ni­ma, a imaju i prilično gvožđa, što ih čini ko­ri­snim kod tret­ma­na umo­ra i ane­mi­je. S ob­zi­rom da sa­drže obil­je vi­ta­mi­na C, sa­mo osam plo­do­va je do­vol­jno da za­do­vol­ji dnev­nu po­tre­bu ma­lišana za tim vi­ta­mi­nom. Pored toga, obiluju kalijumom i ras­tvor­lji­vim pek­tin­skim vlak­nima, ko­ja eli­mi­nišu ho­le­ste­rol. Naj­bol­je je da se u dečju is­hra­nu uključe sa na­vršenih go­di­nu da­na, kako bi se iz­be­gla moguća aler­gij­ska re­ak­ci­ja. Tre­ba ih uvo­di­ti po­ste­pe­no, u ma­lim ko­ličina­ma i pra­ti­ti even­tu­al­no po­jav­lji­van­je simp­to­ma aler­gi­je (cr­ve­ni­lo i oto­ci).

Trešnje su bo­ga­te bi­o­fla­vo­no­i­di­ma, ko­ji ima­ju značaj­na an­ti­ok­si­dat­ivna svoj­stva. Sa­drže određene ko­ličine ka­li­ja i vi­ta­mi­na C.

Lubenica i dinja su do­bar iz­vor ka­li­ja, vi­ta­mi­na A i fo­la­ta. Ima­ju snažno di­u­ret­sko djelovanje, kao i lak­sa­tiv­no  (pražnjen­je crije­va). U prehranu djeteta se uvode nakon godinu dana života.

Autor: Čuvarkuća uredništvo

Registriraj se ili se prijavi i reci nam je li ti ova preporuka bila korisna!

Čuvarkuća ocjenjuje

Na ovome se mjestu nalaze sažeci preporuka uz ocjene uredništva ili stručnjaka.

Napomena
Likopen, antioksidans koji je nenadmašan u borbi protiv slobodnih radikala, nalazimo u lubenicama, crvenom grapefruitu, jagodama i malinama.

Čuvarkuća preporučuje

Pogledaj i ovo!

Čuvarkuća na Facebooku

Još iz ove kategorije

marketing